Πολιτική ποιότητας ISO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

Σκοπός της εταιρείας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε» είναι η παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών στο χώρο ενοικίασης αυτοκινήτων με προγράμματα μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την συνεχή προσπάθεια από μέρους της, ώστε να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του συνόλου των αποδεκτών των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Στα πλαίσια αυτά, μελετήθηκε, εγκαταστάθηκε και εφαρμόζεται, Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015, καθώς και με κάθε άλλη σχετική με τις δραστηριότητές της προδιαγραφή.

Βασική αρχή αποτελεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών δεσμευόμενοι παράλληλα για την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ:

  • Την διαρκή αξιολόγηση ευκαιριών/ κινδύνων και την τάχιστη ενσωμάτωση/ αντιμετώπιση αυτών, με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και συστημάτων και την ενίσχυση της ικανοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών.
  • Την διαρκή ενημέρωση & εκπαίδευση του προσωπικού για την εξασφάλιση πιστής εφαρμογής των πολιτικών και διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πελατών και τους ισχύοντες κανονισμούς.
  • Την πλήρη στήριξη για την λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας παρέχοντας όλα τα μέσα για τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, την τήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού.
  • Τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων, που αφορούν στην λειτουργία της εταιρείας και την ποιότητα των υπηρεσιών, με συστηματική παρακολούθηση αυτών. Την τήρηση και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας με ανάθεση της παρακολούθησης στον Υπεύθυνο Ποιότητας, στους εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες και τις τακτικές ανασκοπήσεις από την Διοίκηση.

Η Διοίκηση της Σφακιανάκης ΑΕΒΕ, μέσω της άνω Πολιτικής Ποιότητας καθιστά σαφές σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, εσωτερικά και εξωτερικά, πως η εφαρμογή και τήρηση του Συστήματος Ποιότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας της.
Στα πλαίσια αυτών των διαδικασιών θα θέλαμε να μας εκφράσετε την άποψη σας για τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε συμπληρώνοντας ερωτηματολόγιο μας.

Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε την απάντησή σας είτε στο e-mail vkaldi@executive.gr είτε στο fax:210-3493444

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας και δεσμευόμαστε ότι η γνώμη σας θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι.